Członkowie
Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” wg Listy Członków Zarząd Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” w Poznaniu na podstawie § 18 ust.
5a Statutu Klubu zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. w trybie zwyczajnym Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Kominkowej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego PZŁ w Poznaniu przy ul. Libelta 37 i rozpocznie się o godzinie 17.00 / drugi termin godzina 17.15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków Klubu.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2018 roku.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Klubu w 2018 roku oraz przedstawienie
wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu.
12. Dyskusja nad wysokością i trybem uiszczania składek członkowskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i terminu uiszczania składek członkowskich.
14. W przypadku obecności co najmniej połowy członków Klubu, uchwalenie zmiany treści Statutu
Klubu w sposób następujący:
a) w § 16 ust.1 pkt 2 lit. C „….. lub zaleganie z płatnością składek przez okres 3 miesięcy i pomimo
pisemnego wezwania, nie spełnienie tego świadczenia” (dotychczas 6 miesięcy )
b) w § 31 ust.2 „Do dokonania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Skarbnika lub Sekretarza (dotychczas
Sekretarza). …..
15. Sprawy organizacyjne, w tym:
a) informacja nt. organizacji zawodów strzeleckich w 2019 roku
b) przedstawienie planów szkoleniowych Klubu na rok 2019 w zakresie realizacji szkolenia w
dyscyplinach strzelba, pistolet i karabin
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych propozycji uchwał i zgłoszonych
wniosków.
18. Podjęcie uchwał w zgłoszonych sprawach.
19. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Klubu.
Koleżanki/Koledzy, które/którzy z przyczyn losowych nie będą mieli możliwości uczestnictwa w
Zebraniu, mogą ustanowić na to Zebranie pełnomocnika – dokument do wypełnienia w załączeniu.
Pełnomocnictwa można udzielić DOWOLNEJ osobie (w tym także członkom Zarządu i Komisji
Rewizyjnej) – jedna osoba może posiadać wiele pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo przekazuje się Pełnomocnikowi lub przesyła do dnia 21.06.2019 r. na adres Klubu (w
przypadku upełnomocnienia członka Zarządu/Komisji Rewizyjnej).
Do zobaczenia na Zebraniu !
Prezes MKS „DIANA” Poznań
Wojciech Kowalczyk

Pełnomocnictwo_Walne sprawozdawcze 2019